วัดในอำเภอเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

1. วัดกลาง ม. 2 ตำบลพานพร้าว
2. วัดกัจจายนาราม ม. 8 ตำบลพานพร้าว
3. วัดจอมทองอุดมราษฎร์ ม. 6 ตำบลพานพร้าว
4. วัดเจียมปรางค์ ม. 4 ตำบลพานพร้าว
5. วัดช้างเผือก ม. 3 ตำบลพานพร้าว
6. วัดชุมพล ม. 10 ตำบลพานพร้าว
7. วัดท่าทรายสะอาด ม. 12 ตำบลพานพร้าว
8. วัดธาตุดำ ม. 1 ตำบลพานพร้าว
9. วัดนวลพลสุขาวาส ม. 11 ตำบลพานพร้าว
10. วัดนางเขียวค้อม ม. 12 ตำบลพานพร้าว
11. วัดโนนสง่า ม.7 โนนสง่า ตำบลพานพร้าว
12. วัดพระสถิตย์ ม. 5 ตำบลพานพร้าว
13. วัดศรีเชียงใหม่ ม. 14 ตำบลพานพร้าว
14. วัดสพานทอง ม. 5 ตำบลพานพร้าว
15. วัดสว่างอารมณ์ ม. 9 ตำบลพานพร้าว
16. วัดสุมงคลมังคลาราม ม. 3 ตำบลพานพร้าว
17. วัดหาดปทุม ม. 1 ตำบลพานพร้าว
18. วัดเทพนิมิตวิทยาราม ม. 6 ตำบลโพธิ์ตาก
19. วัดโพธิรุกขาราม ม. 2 ตำบลโพธิ์ตาก
20. วัดรุกขาภิรมณ์ ม. 5 ตำบลโพธิ์ตาก
21. วัดท่าหางดอน ม. 3 ตำบลบ้านหม้อ
22. วัดทุ่งสว่าง ม. 5 ตำบลบ้านหม้อ
23. วัดธรรมเจดีย์ ม. 7 ตำบลบ้านหม้อ
24. วัดบ้านหม้อ ม. 8 ตำบลบ้านหม้อ
25. วัดโพธิ์ชัย ม. 2 ตำบลบ้านหม้อ
26. วัดอรัญญบรรพต ม. 8 ตำบลบ้านหม้อ
27. วัดเทสรังสี ม. 5 ตำบลพระพุทธบาท
28. วัดพระพุทธบาท ม. 1 ตำบลพระพุทธบาท
29. วัดลุมพินี ม. 6 ตำบลพระพุทธบาท
30. วัดหินหมากเป้ง ม. 4 ตำบลพระพุทธบาท
31. วัดจันทราวาส ม. 3 ตำบลหนองปลาปาก
32. วัดจำปาทอง ม. 9 ตำบลหนองปลาปาก
33. วัดเจริญธรรมมาราม ม. 5 ตำบลหนองปลาปาก
34. วัดชัยมงคล ม. 6 ตำบลหนองปลาปาก
35. วัดชิตานุสรณ์ ม. 1 ตำบลหนองปลาปาก
36. วัดโพธิ์ศรีวนาราม ม. 4 ตำบลหนองปลาปาก
37. วัดศรีเทพดาราม ม. 2 ตำบลหนองปลาปาก
38. วัดสว่างปุญโญอุปถัมภ์ ม. 8 ตำบลหนองปลาปาก
39. วัดห้วยหินลาด ม.9 จำปาทอง ตำบลหนองปลาปาก
40. วัดอรัญญารุกขาราม ม. 7 ตำบลหนองปลาปาก
41. วัดพุทธรังษี ม. 2 ตำบลโพนทอง
42. วัดโพนทอง ม. 2 ตำบลโพนทอง
43. วัดเวฬุวัน ม. 8 ตำบลโพนทอง
44. วัดศรีสังวร ม. 7 ตำบลโพนทอง
45. วัดสว่างอุทัย ม. 5 ตำบลโพนทอง
46. วัดอรัญญาสุนทราลัย ม. 4 ตำบลโพนทอง
47. วัดดอนขนุน ม.5 ดอนขนุน ตำบลด่านศรีสุข
48. วัดป่าบ้านน้ำทอนใต้ ม.2 น้ำทอนใต้ ตำบลด่านศรีสุข